0
อนามัยโรงเรียน (PDF)
หนังสือ "อนามัยโรงเรียน" ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา
e-books(PDF) ?224.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อนามัยโรงเรียน" ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน โดยอาศัยแนวปฎิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
บทที่ 3 สถานการณ์สุขภาพและการส่งเสริมสุุขภาพนักเรียนในโรงเรียน
บทที่ 4 การบริการอนามัยโรงเรียน
บทที่ 5 บริการสุขภาพในโรงเรียน: การตรวจสุขภาพนักเรียน
บทที่ 6 บริการสุุขภาพในโรงเรียน: การประเมินภาวะการเจริญเติบโต
บทที่ 7 บริการสุขภาพในโรงเรียน: การตรวจตาและวัดสายตาการทดสอบการได้ยิน และการตรวจสุุขภาพฟัน
บทที่ 8 การบันทึกบัตรสุขภาพนัักเรียน
บทที่ 9 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
บทที่ 10 การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
บทที่ 11 อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
บทที่ 12 การสร้างแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
บทที่ 13 บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานการเสริมสร้างสุขภาพ และอนามัยโรงเรียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163985972 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน