0
อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน" (ปกแข็ง)
รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล" ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในวงกว้าง เพราะผู้เขียนได้รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้มองเห็นที่มาของชื่อศัพท์ ความหมายและการนำไปใช้งานช่างสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นงานที่ยากสำหรับการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลมาสู่การถ่ายทอดให้แลเห็นมิติต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรมไทย

สารบัญ

เล่มที่ 2 : องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"
- คำว่า เนื้อที่, พื้นที่, ที่ดิน
- คำว่า แปง, แปลง, รัง
- คำว่า ถมที่, ถมดิน
ฯลฯ

"ประเภท" ของฐาน
- คำว่า ฐานอาคาร
- คำว่า แว่นฟ้า, แท่นแว่นฟ้า, ฐานแว่นฟ้า, ชั้นแว่นฟ้า
- คำว่า บัลลังก์แว่นฟ้า
ฯลฯ

"องค์ประกอบ" ของฐาน
- คำว่า น่ากระดาน
- คำว่า น่ากระดานฐานบัด
- คำว่า ลวด, เส้นลวด, ลวดบัว
ฯลฯ

"รูปแบบ" ของฐาน
- คำว่า ฐานเขียง
- คำว่า ฐานขั้นกะได
- คำว่า ฐานน่ากระดาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746416153 (ปกแข็ง) 356 หน้า
ขนาด: 160 x 241 x 32 มม.
น้ำหนัก: 930 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน