0
อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (ปกแข็ง)
ธรรมบารมีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมปาฐกถาธรรมของ "พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)" ชุดธรรมบารมี เรื่องอริยสัจ 4 ซึ่งปาฐกถาธรรมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ อริยสัจ 4 กล่าวคือ เห็นทุกข์ เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ และเห็นหนทางแห่งความดับทุกข์ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
- ใจความสำคัญของอริยสัจ 4 ประการ
- ทุกข์ : ความไม่สบายกายและใจ
- สมุทัย : เหตุเกิดทุกข์
ฯลฯ

ทางเกิดแห่งเพลิงทุกข์ วิธีดับเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง
- หลักการปฏิบัติธรรมะเพื่อความดับเพลิงแห่งทุกข์
- ทางเกิดแห่งเพลิงทุกข์
- จริตที่มีอยู่โดยปกติในจิตใจของมนุษย์
ฯลฯ

วิธีปฏิบัติ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์
- หลักปฏิบัติเพื่อความถูกต้อง
- เนื้อแท้ของพุทธศาสนา
- ความหลุดพ้นจากทุกข์
ฯลฯ

ธรรมเป็นกรอบชีวิต แนวทางปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิต
- ปัญหาเกิดเพราะชีวิตขาดธรรมะ
- เหตุของความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง
- ธรรมะเป็นกรอบของชีวิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309894 (ปกแข็ง) 144 หน้า
ขนาด: 137 x 190 x 12 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน