0
ออกแบบตกแต่งภายใน (PDF)
เป็นหนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที
หนังสือ104.50 บาท
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวก ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก ห้องครัว   และห้องน้ำ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบจัดวางแปลนห้องต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สารบัญ

บทที่ 1 ประเภทบ้านพักอาศัยและการวางแปลน
บทที่ 2 การออกแบบตกแต่งภายในห้องนอน (Bed Room)
บทที่ 3 การออกแบบตกแต่งภายในห้องรับแขก (Living Room)
บทที่ 4 การออกแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร (Dining Room)
บทที่ 5 การออกแบบตกแต่งภายในห้องครัว (Kitchen Room)
บทที่ 6 การออกแบบตกแต่งภายในห้องน้ำ (Bathroom)
บทที่ 7 ทบทวนการออกแบบตกแต่งภายใน 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำราเล่มนี้ได้รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นโดยได้ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสอน จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา 383111 การออกแบบภายใน 1 (Interior Design 1) จำนวนหน่วยกิต 3 (1-6) ซึ่งเป็น หลักสูตรรายวิชาในสาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่ง จุดมุ่งหมายของตำรานี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราใช้ประกอบการเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840011091 (PDF) 151 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน