0
อัศวินผมขาว (PDF)
การต้องปรับเปลี่ยนตัวผู้สูงอายุเองให้ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีพลัง หรือที่เรียกกันว่า “การเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            การที่ผู้สูงอายุสักคนจะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์งานกันอีกครั้งนั้นปัจจัยสำคัญคือเรื่องของ “แรงบันดาลใจ” ที่จะได้มาจากการเห็นตัวอย่างจริงมากระตุ้นเร้าให้เห็นคุณค่าในตัวเอง นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ “อัศวินผมขาว” ของสมาคมบ้านปันรัก โครงการที่รวบรวม
คน “ผมขาว” มาแสดงพลังอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำศักยภาพความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมออกมาช่วยลูกหลานคน “ผมดำ”

สารบัญ

ทักทายอัศวินผมขาว
บทที่ 1 หลักคิดเพื่อตั้งเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง
- อายุยืนอย่างมีคุณค่า ด้วยหลักอิทธิบาท 4
- 3 ห่วง เพื่อค้นหาคุณค่าในตัวเอง และตั้งเป้าหมายในชีวิต

บทที่ 2 ปัจจัย 4 พื้นฐานชีวิตที่แท้จริง (สำหรับตัวเอง)
1. อาหารที่ดี ของกายและใจ
2. ยาดี วิถีพุทธ
3. เสื้อผ้า อาภรณ์ที่ดี
4. ที่อยู่ ที่น่าอาศัย

บทที่ 3 สังคหวัตถุ 4 สร้างสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน (สำหรับสังคม)
1. การให้ มีความสุขมากกว่าที่คิด
2. ปิยวาจา คำพูดดี ๆ ที่สร้างได้ง่าย ๆ
3. อัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์ที่ได้สองต่อ
4. สมานัตตตา การวางตัวที่เหมาะสมและงดงาม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840056658 (PDF) 84 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน