0
ลด 10%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รหัสวิชา 2001-1004)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ
หนังสือ216.00 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การตรวจความปลอดภัยและวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทและแบบประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทบทวนความรู้และหาประสบการณ์

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 2 สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย
บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
บทที่ 4 การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 5 หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษา
บทที่ 6 ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
บทที่ 7 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
บทที่ 8 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
บทที่ 9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
บทที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคจากการทำงาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160812196 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 168 x 217 x 20 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน