0
ลด 10%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ86.40 บาท
e-books(PDF) ?96.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพพื้นฐาน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 2 สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย
บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
บทที่ 4 การป้องกันและการควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 5 หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษา
บทที่ 6 ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
บทที่ 7 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
บทที่ 8 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
บทที่ 9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
บทที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคจากการทำงาน
บทที่ 11 การปฐมพยาบาล
บทที่ 12 การวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานตามหลักการยศาสตร์
บทที่ 13 การตรวจความปลอดภัยและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
บทที่ 14 การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน
บทที่ 15 กฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834570 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 682 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน