0
ลด 10%
อาหารสัตว์เบื้องต้น
หนังสือเล่มนี่้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ207.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อาหารสัตว์เบื้องต้น" นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความสาคัญของอาหารสัตว์ต่อสัตว์เลี้ยง ชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้อจำกัดในการใช้ และการประเมินคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ รวมถึงวิธีการคำนวณสัดส่วนโภชนะในวัตถุดิบอาหารให้สมดุลและเหมาะสม ตรงกับความต้องการของสัตว์ และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ ตรงตามหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนของนักศึกษาที่ต้องการความเข้าใจพื้นฐานด้านอาหารสัตว์และการนำไปประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์

สารบัญ

บทที่ 1 อาหารและความสำคัญของอาหารสัตว์
บทที่ 2 การจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์
บทที่ 3 โภชนะในอาหารสัตว์
บทที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
บทที่ 5 ความต้องการของอาหารสัตว์
บทที่ 6 ระบบทางเดินอาหาร การย่อย และการดูดซึม
บทที่ 7 การคำนวณสูตรอาหารสัวต์
บทที่ 8 การผสมอาหารสัตส์และการเก็บรักษา
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรผลิตอาหารสัตว์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824472 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 187 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน