0
อาเซียนศึกษา ม.4-6
สรุปย่อ กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องตามหลักสูตร ครบทั้ง 5 สาระ อธิบายเสริม เพิ่มเติม คัดสรรเฉพาะเรื่องที่นักเรียนควรรู้ เหมาะสำหรับ ม.4-5-6
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อาเซียนศึกษา ม.4-6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยรวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม การจัดทำแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาในทุกด้าน มีจำนวนข้อสอบและความยากง่ายที่พอเหมาะ แบบเฉลยมีคำอธิบายเหตุผลประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนนำไปใช้เพื่อเตรียมสอบแข่งขันในระดับต่างๆ การสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้สามารถเตรียมตัวรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 2 เรื่องอาเซียนในยุคล่าอาณานิคมถึงยุคสงครามเย็น
บทที่ 3 เรื่องประชาคมอาเซียน
บทที่ 4 เรื่องอาเซียนกับสงครามโลก
บทที่ 5 เรื่องโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน
บทที่ 6 เรื่องพัฒนาการอาเซียน
บทที่ 7 เรื่องวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 8 เรื่องการดำเนินงานของอาเซียน
บทที่ 9 เรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 10 เรื่องลักษณะทางด้านการเมือง การปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 11 เรื่องลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมโดยทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329479 (ปกอ่อน) 214 หน้า
ขนาด: 187 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน