0
อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม
หนังสือเล่มนี้จะเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่จะช่วยชาวอุดมศึกษา รู้ เข้าใจเรื่องอุดมศึกษาได้ดีขึ้น
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะต้อง "ถ้าประเทศชาติไม่ยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบอย่างจริงจัง" มหาวิทยาลัยต้องสร้างองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง เข้มข้น ตอบโจทย์ของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องสร้างคนที่เก่งอย่างเยี่ยมยอดออกไป เพื่อดำเนินการในกิจการของสังคมทุกด้าน มหาวิทยาลัยต้องเสนอ คิดค้น พัฒนาระบบบริหารจัดการที่นำไปสู่ความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างแท้จริง

    การที่มหาวิทยาลัยจะทำเช่นนี้ได้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอุดมศึกษาอย่างดีและมากพอ สถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นล่ำเป็นสันและจริงจัง และตอบโจทย์ของประเทศได้อย่างลึกซึ้ง เหมาะสมและตรงตามความต้องการ และหนังสือ "อุดมศึกษา: สาขาวิชาที่ถูกลืม" เล่มนี้ จะเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่จะช่วยชาวอุดมศึกษา และผู้สนใจในเรื่องอุดมศึกษาให้หันมาตระหนักในความสำคัญของอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีหนังสือในลักษณะนี้ในประเทศน้อยเล่มก็ตาม

สารบัญ

1 ปรัชญาอุดมศึกษา : คือความก้าวหน้าและพัฒนาความยิ่งใหญ่ของชาติ / อโนทัย แทนสวัสดิ์
2 จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา : สร้างคนเก่ง คนแกร่ง และคนกล้า / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
3 คุณลักษณะบัณฑิต : ปรัชญาอุดมศึกษาไทย 5 กลุ่ม / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
4 พัฒนาการอุดมศึกษาไทย : บทเรียนจากประวัติศาสตร์ / ศิริพงศ์ รักใหม่
5 บทบาทของศาสตร์และสาขาวิชาอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
6 หลักสูตรสาขาวิชาอุดมศึกษา : ความสำคัญและปัญหาที่ถูกลืม / สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย
7 อุดมศึกษา : สาขาวิชาเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
8 หลักสูตรอุดมศึกษา : สร้างใคร อย่างไรในอุดมศึกษา / อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
9 เปิดปากศิษย์ปิดปากครู / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
10 การจัดการเรียนการสอนแบบไม่สอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339281 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 24 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน