0
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือที่มุ่งหวังให้นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมในระดับจุลภาคและมหภาค
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มุ่งหวังให้นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมในระดับจุลภาคและมหภาค รวมทั้งสามารถคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม พัฒนาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือการศึกษาเพิ่มเติมในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สารบัญ

บทนำ ขอบข่ายและความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
บทที่ 2 บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 3 ระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 4 การคมนาคมขนส่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 5 ธุรกิจที่พักแรมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 6 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 7 ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
บทที่ 8 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
บทที่ 9 ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก และธุรกิจอื่น ๆ
บทที่ 10 การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 11 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 12 ระบบข้อมูลและสถิติการท่องเที่ยว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340690 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 19 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน