0
ลด 10%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ62.10 บาท
e-books(PDF) ?50.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยวและธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สาขาการโรงแรม

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
บทที่ 4 ธุรกิจนำเที่ยว
บทที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
บทที่ 7 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจนันทนาการ
บทที่ 8 ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836017 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน