0
อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาคดีแพ่ง
หลักกฎหมายและวิธีการเขียนอุทธรณ์คำสั่ง คำแถลงโต้แย้งคัดค้าน คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ตัวอย่างอุทธรณ์คำสั่ง
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กรณีเกิดคดีข้อพิพาทขึ้น คู่ความยื่นคำฟ้อง ยื่นคำให้การต่อสู้คดีต่อศาลในคดีแพ่ง ขั้นตอนในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น จะต้องป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน จำเป็นต้องศึกษาบทกฎหมายโดยละเอียด เพื่อให้กาดำเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยถูกต้องไม่ผิดพลาด อันเป็นเหตุให้แพ้คดีได้

    หนังสือ "อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาคดีแพ่ง" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตราที่สำคัญ และเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เพื่อผู้ศึกษาและคู่ความจะได้ใช้ค้นคว้า นอกจากนี้แนวทางในการเขียนอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คู่ความสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเขียนคำร้อง และคำแถลงเพื่อให้ศาลมีคำสั่งสมดังเจตนารมณ์ของคู่ความนั้น และเนื่องจากมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้เขียนจึงได้ปรับปรุงข้อกฎหมายและตัวอย่างตามแนวกฎหมายที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง (ม.226-228)
บทที่ 2 เขตอำนาจศาล (ม.3-7)
บทที่ 3 การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลอื่น (ม.10)
บทที่ 4 การตรวจคำคู่ความ (ม.18)
บทที่ 5 การขยายหรือย่นระยะเวลา การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฏหมาย (ม.23, 24)
บทที่ 6 การเพิกถอนกระบวนการพิจารณที่ผิดระเบียบ (ม.27)
บทที่ 7 ละเมินอำนาจศาล (ม.30-33)
บทที่ 8 คู่ความมรณะ (ม.42-44)
บทที่ 9 อำนาจฟ้อง (ม.55)
บทที่ 10 การร้องสอด (ม.57-58)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742037680 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน