0
อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (PDF)
ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการอ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยาย ตลอดจนสามารถเขียนแบบสถาปัตยกรรม แผนที่สังเขป ผังบริเวณ
ผู้เขียน สุขสม เสนานาญ
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการอ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยาย ตลอดจนสามารถเขียนแบบสถาปัตยกรรม แผนที่สังเขป ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติและมาตรฐานการออกแบบ

    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ และข้อทดสอบท้ายบทเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 การศึึกษาแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านและเขีียนแบบผัังพื้้น
บทที่ 3 การอ่านแบบผัังโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านและเขีียนแบบรููปตัด
บทที่ 5 การอ่านและเขีียนแบบรููปด้าน
บทที่ 6 การเขีียนรููปขยายรายละเอีียดทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 7 การเขีียนผัังที่ตั้ง ผัังบริิเวณ และสารบััญแบบก่อสร้าง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840176875 (PDF) 214 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน