0
อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (PDF)
ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล ตลอดจนสามารถเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
ผู้เขียน สุขสม เสนานาญ
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล ตลอดจนสามารถเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร นอกจากนี้ ตอนท้ายของแต่ละบทยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านแบบ เขีียนแบบผัังโครงสร้าง
บทที่ 3 การอ่านแบบ เขีียนแบบขยายโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านแบบ เขีียนแบบไฟฟ้า
บทที่ 5 การอ่านแบบ เขีียนแบบสุุขาภิิบาล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840176882 (PDF) 214 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน