0
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 +เฉลย
สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยเน้นรวบรวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมปีที่ 2 แบ่งเป็นหัวข้อแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบ ประเมินผลความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ให้กับนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของน้องนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000
หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000
หน่วยที่ 4 การวัดความยาว
หน่วยที่ 5 การชั่ง
หน่วยที่ 6 การตวง
หน่วยที่ 7 รูปเรขาคณิต
หน่วยที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์
หน่วยที่ 9 การคูณ
หน่วยที่ 10 การหาร
หน่วยที่ 11 เงิน
หน่วยที่ 12 เวลา
หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307887 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 184 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน