0
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 +เฉลย
สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยเน้นรวบรวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมปีที่ 5 แบ่งเป็นหัวข้อแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบ ประเมินผลความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบ ให้กับนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของน้องนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 จำนวนนับที่มีค่ามากกว่า 1,000,000
หน่วยที่ 2 การบวก การลบ การคูณ และการหาร
หน่วยที่ 3 เส้นขนานและมุม
หน่วยที่ 4 รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
หน่วยที่ 5 รูปวงกลม
หน่วยที่ 6 ความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่
หน่วยที่ 7 การวัดปริมาตร
หน่วยที่ 8 ข้อมูลและแผนภูมิ
หน่วยที่ 9 เศษส่วน
หน่วยที่10 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
หน่วยที่ 11 ทศนิยม
หน่วยที่ 12 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
หน่วยที่ 13 ร้อยละ
หน่วยที่ 14 แบบรูปและความสัมพันธ์
หน่วยที่ 15 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307917 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน