0
เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 +เฉลย
สรุปเนื้อหา ภาษาอังกฤษ ป.3 ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอนาคตของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษซึ่งจะใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารก็จะมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม นอกจากการเรียนฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา จำเป็นจะต้องมีการประเมินความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อตรวจสอบว่าเรามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษมากแค่ไหน

    หนังสือ "เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระ ตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด โดยรวบรวมแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจและช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สารบัญ

Unit 1 Basic English (test 1-3)
Unit 2 Synonyms (test 4-6)
Unit 3 Antonyms (test 7-9)
Unit 4 Vocabulary : Fill in the Blank (test 10-12)
Unit 5 Vocabulary : Context Clues (test 13-15)
Unit 6 Vocabulary : Confused Words (test 16-18)
Unit 7 Tenses (test 19-21)
Unit 8 Nouns (test 22-24)
Unit 9 Verbs (test 25-27)
Unit 10 Adjectives (test 28-30)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307719 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน