0
เก่งคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 เตรียมสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ครบทุกบททุกหัวข้อ พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค และเฉลยละเอียดแยก (สอดในเล่ม) ให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
บทที่ 5 การชั่ง
บทที่ 6 การคูณ

- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703171 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน