0
เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (เล่ม 1) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ติวเข้มอย่างมั่นใจ ก่อนสอบปลายภาค ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่งภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (เล่ม 1)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน พร้อมแบบทดสอบแยกตามบท และเฉลยแยกเล่ม เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Lesson 1: Alphabet (ตัวอักษร) A-Z
Lesson 2: I have twelve cats.
Lesson 3: My body (ร่างกาย)
Lesson 4: Colour (สี)
Lesson 5: Good morning.

- ทบทวน 1-5
- Test - แบบทดสอบ
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703379 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน