0
เก่งภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบบทดสอบ+แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชา "ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2" ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ มุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เหมาะสมสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อีกทั้งในแต่ละบทเรียนยังสอดแทรกแบบฝึกหัด และแบบทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ การทำแบบทดสอบด้วยตนเอง จะเป็นการประเมินผลการเรียนว่าในแต่ละบทนั้น ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้ดีเพียงใด ซึ่งนักเรียนที่ได้ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้การเข้าใจหลักไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนพัฒนาได้เป็นอย่างดี อันจะส่งเสริมให้ผลการเรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น

สารบัญ

Lesson 1 Possessive Forms / แบบทดสอบ ตอนที่ 1 - แบบทดสอบ ตอนที่ 2
Lesson 2 Whose = ของใคร / แบบทดสอบ
Lesson 3 Adjectives คำคุณศัพท์ / แบบทดสอบ
Lesson 4 Comparison การเปรียบเทียบ / แบบทดสอบ
Lesson 5 Present Simple Tense / แบบทดสอบ
Lesson 6 Short Answer / แบบทดสอบ
Lesson 7 Future Simple Tense / แบบทดสอบ
Lesson 8 Preposition คำบุพบท / แบบทดสอบ
Lesson 9 Question Words คำแสดงคำถาม โดยใช้ When, Where / แบบทดสอบ
Lesson 10 Simple Past Tense = อดีตกาล / แบบทดสอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703676 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน