0
เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบบทดสอบ+แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมด้วยแนวข้อสอบ O-NET และแนวข้อสอบแข่งขันเข้า ม.1
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชา "ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2" ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ มุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เหมาะสมสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งในแต่ละบทเรียนยังสอดแทรกแบบฝึกหัด และแบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมด้วยแนวข้อสอบ O-NET และแนวข้อสอบแข่งขันเข้าชั้น ม.1 (วิชาภาษาอังกฤษ)

สารบัญ

Grammar
- Lesson 1: Past Simple Tenses / แบบทดสอบ
- Lesson 2: Future Simple Tenses / แบบทดสอบ
- Lesson 3: Requests / แบบทดสอบ
- Lesson 4: Somebody, Something / แบบทดสอบ
- Lesson 5: Must / Have to / แบบทดสอบ
ฯลฯ

Speaking
- Unit 1 - 2

Reading
- Reading 1 - 3

- แนวข้อสอบ O-NET ชุด 1 - 2
- แนวข้อสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้น ม.1

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703744 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน