0
เก่ง คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พิเศษ! โจทย์ข้อสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน แนวข้อสอบแบบรูปของจำนวน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ113.05 บาท
สภาพเก่าปานกลาง59.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่ง คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ ทบทวนเนื้อหา การแก้โจทย์ปัญหา ผู้เรียบเรียงได้วางเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทีละขั้นตอนลำดับ ทุกแบบฝึกหัดได้สอดแทรกให้คิด โดยเฉพาะโจทย์ปัญหา วางแนวทางเพื่อให้นักเรียนเริ่มจากวิเคราะห์โจทย์ สร้างกระบวนการคิด เพื่อใช้แก้ปัญหา และคิดคำนวณหาคำตอบที่ถูกต้อง

    สิ่งเหล่านี้จะฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและคงทนในการเรียนรู้ มากกว่าการมุ่งหาคำตอบเพียงอย่างเดียวในทุกแบบฝึกหัด ทุกชุดข้อสอบได้นำเสนอเพื่อให้เห็นโจทย์ปัญหาหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการทำโจทย์ต่าง ๆ ได้

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 5 การคูณ

- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
- แนวข้อสอบ (เกี่ยวกับแบบรูปของจำนวน)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703430 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน