0
เก่ง คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พิเศษ! โจทย์ข้อสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน แนวข้อสอบแบบรูปของจำนวน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เก่ง คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ ทบทวนเนื้อหา การแก้โจทย์ปัญหา ผู้เรียบเรียงได้วางเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทีละขั้นตอนลำดับ ทุกแบบฝึกหัดได้สอดแทรกให้คิด โดยเฉพาะโจทย์ปัญหา วางแนวทางเพื่อให้นักเรียนเริ่มจากวิเคราะห์โจทย์ สร้างกระบวนการคิด เพื่อใช้แก้ปัญหา และคิดคำนวณหาคำตอบที่ถูกต้อง

    สิ่งเหล่านี้จะฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและคงทนในการเรียนรู้ มากกว่าการมุ่งหาคำตอบเพียงอย่างเดียวในทุกแบบฝึกหัด ทุกชุดข้อสอบได้นำเสนอเพื่อให้เห็นโจทย์ปัญหาหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการทำโจทย์ต่าง ๆ ได้

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เตรียมสอบ บทที่ 1
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 เตรียมสอบ บทที่ 2
บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง เตรียมสอบ บทที่ 3
บทที่ 4 การวัดความยาว เตรียมสอบ บทที่ 4
บทที่ 5 เวลา เตรียมสอบ บทที่ 5
บทที่ 6 การชั่ง การตวง เตรียมสอบ บทที่ 6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703805 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน