0
ลด 10%
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2105)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ145.80 บาท
e-books(PDF) ?132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียน "เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2105)" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการการใช้โปรแกรมพื้นฐานในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งหมด 14 บทเรียน ประกอบด้วย การใช้โปรแกรมเขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น คำสั่งช่วยในการเขียนแบบ คำสั่งแก้ไขและปรับแต่ง คำสั่งการเขียนตัวอักษร การกำหนดขนาด และการสร้างตาราง มาตราฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบแปลน การเขียนรูปด้าน การเขียนรูปตัด การเขียนแบบขยายงานสถาปัตยกรรม การเขียนผังไฟฟ้า การเขียนผังระบบสุขาภิบาล การเขียนผังบริเวณและแผนที่สังเขป และการเขียนสารบัญและรายการประกอบแบบ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมสรุปเนื้อหา กิจกรรมฝึกทักษะ ใบประเมินผลปฏิบัติงาน และแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้โปรแกรมเขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
บทที่ 2 คำสั่งช่วยในการเขียนแบบ
บทที่ 3 คำสั่งแก้ไขและปรับแต่ง
บทที่ 4 คำสั่งการเขียนตัวอักษร การกำหนดขนาด และการสร้างตาราง
บทที่ 5 มาตราฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 6 การเขียนแบบแปลน
บทที่ 7 การเขียนรูปด้าน
บทที่ 8 การเขียนรูปตัด
บทที่ 9 การเขียนแบบขยายงานสถาปัตยกรรม
บทที่ 10 การเขียนผังไฟฟ้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836055 (ปกอ่อน) 500 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน