0
ลด 60%
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อำนาจ ทองแสน
หนังสือ36.00 บาท
e-books(PDF) ?85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิคและเครื่องมือ–อุปกรณ์เขียนแบบ
บทที่ 2 มาตรฐานในงานเขียนแบบ
บทที่ 3 การสร้างรูปเรขาคณิต
บทที่ 4 การกำหนดขนาดของมิติ
บทที่ 5 การเขียนแบบภาพสามมิติ
บทที่ 6 การเขียนแบบภาพฉาย
บทที่ 7 การเขียนแบบภาพตัด
บทที่ 8 การสเกตช์ภาพ
บทที่ 9 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823222 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 19 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน