0
ลด 10%
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ71.10 บาท
e-books(PDF) ?79.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ ลักษณะของเส้น ตัวเลข และตัวอักษร หลักการ่อานและการเขียนภาพสามมิติ การฉายภาพ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพสามมิติ การสเกตช์ภาพฉาย การอ่านและเขียนภาพฉาย การสร้างรูปทรงเลขาคณิต การเขียนวงรี การเขียนภาพสามมิติ การอ่านและเขียนภาพฉายของชิ้นงานทรงกระบอก การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน การเขียนภาพตัดลักษณะต่าง ๆ มาตราส่วนและสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ใช้งานเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนภาพช่วยแบบงานเกลียวและการอ่านภาพประกอบ นำเสนอด้วยเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลายเข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนเนื้อหา

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ ลักษณะของเส้นตัวเลข และตัวอักษร
บทที่ 2 หลักการอ่านและการเขียนภาพสามมิติ การฉายภาพมุมที่ 1 และการฉายภาพมุมที่ 3
บทที่ 3 การเขียนภาพฉายของงานทรงเหลี่ยมตัดทรงรูปทรงต่างๆ
บทที่ 4 การเขียนภาพสามมิติของงานทรงเหลี่ยมตัดตรงรูปทรงต่างๆ
บทที่ 5 การสเกตซ์ภาพฉาย และภาพสามมิติ
บทที่ 6 การอ่านและเขียนภาพฉายและภาพสามมิติของชิ้นงานลักษณะเป็นเส้นลวด
บทที่ 7 การอ่านและเขียนภาพฉายและภาพสามมิติของชิ้นงานตัดเฉียงและทรงพีระมิด
บทที่ 8 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
บทที่ 9 การเขียนวงรีและการเขียนภาพสามมิติ โดยอาศัยหลักการของส่วนโค้งวงรีแบบไอโซเมตริก
บทที่ 10 การอ่านและเขียนภาพฉายของชิ้นงานทรงกรวยและทรงกลม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824878 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน