0
ลด 35%
เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ126.75 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)" เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวส. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ประกอบด้วย วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดและมาตราส่วน การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉาย การสเกตช์ภาพ การเขียนภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุป และแบบทดสอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ
บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
บทที่ 3 มาตรฐานในงานเขียนแบบ
บทที่ 4 การเขียนรูปเรขาคณิต
บทที่ 5 การกำหนดขนาด
บทที่ 6 การเขียนภาพ 3 มิติ
บทที่ 7 การเขียนภาพฉาย
บทที่ 8 การสเกตซ์ภาพ
บทที่ 9 การเขียนภาพตัด
บทที่ 10 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832040 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 187 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน