0
ลด 35%
เขียนแบบเทคนิค
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อำนาจ ทองแสน
หนังสือ162.50 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เขียนแบบเทคนิค" (Technical Drawing) รหัสวิชา 3100-0002 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท ประกอบด้วย หลักการเขียนแบบเทคนิคและเครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเขียนแบบ มาตรฐานของงานเขียนแบบเทคนิค การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การบอกขนาดมิติ การเขียนแบบภาพสามมิติ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบภาพคลี่เบื้องต้น การเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม และการเขียนแบบสั่งงาน นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนท้ายบท ใบสั่งงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิคและเครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
บทที่ 2 มาตรฐานในงานเขียนแบบเทคนิค
บทที่ 3 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
บทที่ 4 การบอกขนาดมิติ
บทที่ 5 การเขียนแบบภาพสามมิติ
บทที่ 6 การเขียนแบบภาพฉาย
บทที่ 7 การเขียนแบบภาพตัด
บทที่ 8 การเขียนแบบภาพช่วย
บทที่ 9 การเขียนแบบภาพคลี่เบื้องต้น
บทที่ 10 การเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
บทที่ 11 การเขียนแบบสั่งงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832248 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน