0
ลด 10%
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ90.00 บาท
e-books(PDF) ?100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2006" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นตามหลักสุตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการเรียน ประกอบด้วยชื่อบทเรียน สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระสำคัญประจำบทเรียน โดยแยกเป็นหัวข้อและลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ หลังจากเรียนรู้ภาคทฤษฎี ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติทดลองในงาน เพื่อเป็นการเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริง การทบทวนการเรียนรู้จะแบ่งแบบฝึกหัดเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่เป็นแบบเลือกคำตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบทดสอบที่ใช้วิธีการเติมคำ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้คณะผู้เขียนได้ค้นคว้าเนื้อหาจากตำราต่างๆ เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรมากที่สุด

สารบัญ

บทที่ 1 สารแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (Principle Fundamental of DC Machines)
บทที่ 3 โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 5 ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 6 ชนิดและหลักการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 7 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 8 ประสิทธิภาพของทอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825417 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน