0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105) (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน ธนพนธ์ พรมราช
หนังสือ79.05 บาท
e-books(PDF) ?93.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104-2105" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วย แม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การพันขดลวดอาร์เมเจอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมใบปฏิบัติงานและใบงาน เพื่อทบทวนเนื้อหา ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 3 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 4 คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 5 การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 6 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826087 (PDF) 266 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน