0
ลด 15%
เครื่องจักรกล รถยนต์ พลังงาน และการบำรุงรักษา (PDF)
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับเครื่องจักกล รถยนต์ เครื่องยนต์ พลังงาน เชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อมและการบำรุงรักษา
E-Book Rainy Season Sale สนพ.ซีเอ็ด ลด 15% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?92.65 บาท
สารบัญ

-สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
บทที่ 2 ตัวชี้วัดสำหรับการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
บทที่ 3 รถยนต์อนาคต
บทที่ 4 รถสีเขียว
บทที่ 5 รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด
บทที่ 6 มารู้จักกับรถยนต์ลูกผสมกันเถอะ
บทที่ 7 เครื่องยนต์ลูกผสม
บทที่ 8 วงจรการขับขี่
บทที่ 9 การทำงานของลูกเบี้ยวแบบแปรผัน
บทที่ 10 การนำพลังงานในการเบรกกลับมาใช้อีก
บทที่ 11 ข้อกำหนดการประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของรถยนต์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

-ปัจจุบันเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการผลิตสินค้า การ
ก่อสร้าง และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ในการทำงานของเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า หรือ
พลังงานในรูปแบบอื่นๆ จนอาจพูดได้ว่ามนุษย์เราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการใช้พลังงาน
ซึ่งการใช้พลังงานเหล่านี้ มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ตามมาด้วย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดก็คือ การทำให้โลกร้อน โดยปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่กำลังท้าทายต่อประชาคมโลก และการลดผลกระทบนี้จำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโลกร้อนเป็นอย่างดี
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล รถยนต์ เครื่องยนต์ พลังงาน
เชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และการทำความเข้าใจ
ในเรี่องการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการและการ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานและการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนมากขึ้น และมี
ส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของลูกหลานเราในอนาคต ท้ายนี้ถ้าหากมี
ข้อบกพร่องประการใดหรือหากต้องการข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโปรดแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821990 (PDF) 454 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน