0
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย (PDF)
ชุด สืบสานวัฒนธรรมไทย
ผู้เขียน กฤชกร เพชรนอก
e-books(PDF) ?105.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้มีโอกาสได้รู้จักและภาคภูมิใจกับความเป็นไทยที่สื่อผ่านเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยชนิดต่างๆ รวมทั้งได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ที่ถ่ายทอดสืบผ่านกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดถึงปัจจุบัน

สารบัญ

1. ประวัติดนตรีไทย
- สมัยสุโขทัย
- สมัยอยุธยา
- สมัยธนบุรี
- สมัยรัตนโกสินทร์

2. เครื่องดนตรีไทย
- เครื่องดีด
- เครื่องสี
- เครื่องตี
- เครื่องเป่า

3. วงดนตรีไทย
- วงปี่พาทย์
- วงเครื่องสาย
- วงมโหรี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840209801 (PDF) 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน