0
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา (PDF)
รวบรวมเครื่องมือการวิจัยทางสังคม และตัวอย่างของเครื่องมือการวิจัยไว้อย่างครบถ้วน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศมาประยุกต์
e-books(PDF) ?212.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเครื่องมือการวิจัยทางสังคม และตัวอย่างของเครื่องมือการวิจัยไว้อย่างครบถ้วน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศมาประยุกต์ ผู้เขียนได้สรรค์สร้างสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษาให้ปรากฎชัดครบถ้วนสมบูรณ์   ในเล่มมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมืองานวิจัยแต่ละประเภทสำหรับการวิจัยทางสังคมศึกษาเป็นการเฉพาะ

สารบัญ

- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 แบบทดสอบ
- บทที่ 3 แบบสอบถาม
- บทที่ 4 แบบสัมภาษณ์
- บทที่ 5 แบบสังเกต
- บทที่ 6 แบบสำรวจรายการ
- บทที่ 7 แบบวิเคราะห์เอกสาร
- บทที่ 8 บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163984067 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน