0
เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำวิจัยผ่านหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานสากล
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์" ของ "อาจารย์สิทธิ์ ธีรสรณ์" เล่มนี้ นำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยนักศึกษาและผู้ทำวิจัยได้มาก เพราะในหนังสือนี้มีการยกตัวอย่างหลากหลาย ทำให้เกิดความชัดเจน เคล็ดลับของการทำวิทยานิพนธ์มีมากมาย ตั้งแต่การใช้วลี การเลือกใช้คำ การลำดับคำ การใช้ตัวอักษรย่อ ไปจนถึงรูปแบบของชื่องานวิจัย ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว้ตลอดเล่ม ในส่วนงานวิจัยหรือบุคคลอ้างอิง ผู้เขียนจะอ้างอิงในเนื้อหาโดยใช้ตัวเลขยกระดับกำกับทุกแห่ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการค้นคว้าต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 รายงานวิจัย
บทที่ 2 ชื่องานวิจัย
บทที่ 3 รายงานวิจัย : ส่วนต้น
บทที่ 4 บทนำ : ส่วนต้น
บทที่ 5 บทนำ : กรอบแนวคิด
บทที่ 6 บทนำ : ส่วนท้าย
บทที่ 7 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 8 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 9 ผลการวิจัย (1)
บทที่ 10 ผลการวิจัย (2)
บทที่ 11 ตารางและภาพ
บทที่ 12 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

คำนิยม
อาจารย์สิทธิ์ ใช้หนังสือประกอบการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมาก ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเขียนที่ละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ แม้กระทั่งการนำเสนอตารางและภาพ ผมเห็นว่าผู้ทำวิทยานิพนธ์ทุกคนควรมีหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นคู่มือศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334347 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน