0
เจาะข้อสอบฉบับกฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบฉบับกฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ข้อมูลทั่วไปที่ชอบนามาออกสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
- เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ส.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์บริการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 2552
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2562
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635456 (ปกอ่อน) 418 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 25 มม.
น้ำหนัก: 950 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน