0
เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติ (ปลัดอำเภอ) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง สรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติ (ปลัดอำเภอ) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
- แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ
- แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน
- ระดับอำเภอและตำบลพ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการ
- แนวข้อสอบ นโยบายสาธารณะ
- แนวข้อสอบ การบริหารองค์การและการบริหารจัดการภาครัฐ
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636644 (ปกอ่อน) 468 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน