0
เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาตรี ใหม่ปี 2565 ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคในการหาคำตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล
- เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1. - ชุดที่ 8.

วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา
- การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)
- การอ่านจับใจความสำคัญ
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Structure
- เจาะช้อสอบ ภาษาอังกฤษ Conversation
- เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary
ฯลฯ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
- เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637177 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 207 x 291 x 18 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน