0
เจาะประเด็นสอบบรรจุ - เข้ารับราชการครูปี 2546 สังกัด สปช. - สามัญ
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2544 กฎหมาย ระเบียบ และกฎ ก.ค.ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ(ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ล่าสุด-ทันต่อเหตุการณ์) ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรการสอบ ของ ก.ค. เหมาะสำหรับผู้เข้าสอบทุกวิชาเอก   พร้อมเนื้อหาพิเศษในเล่มเรื่อง การสอบบรรจุ-เข้ารับราชการครู ปี 2546 สังกัด สปช.-สามัญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2546

สารบัญ

คำขวัญประจำจังหวัดทุกจังหวัด
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
กฎหมายรัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525
ระเบียบคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2543
พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 และกฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2541
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2545
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ( การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอยต้น และประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2533 ( แก้ไขเพิ่มเติม ) และกฎ ก.ค. ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ครู พ.ศ. 2488 ( แก้ไขเพิ่มเติม ) และระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามารยาท ระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ( เฉพาะวินัย ฯลฯ ) และกฎ ก.ค. ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542, พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ
พ.ร.บ. คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน ข้าราชการครูในคณะกรรมการการประถมศึกษากทม พ.ศ. 2523 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ระเบียบกรมสามัญศึกษา ว่าด้วยสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543
ประการศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 เรื่อง ควบคุมความประพฤติเด็กนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2515 และกฎกระทรวงว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน ฯ และกฎกระทรวง
ระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2543
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 ( พ.ศ. 2523 ) และระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2520 และแก้ไข พ.ศ. 2526
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2506
ระเบียบการพานักเรียน-นักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษาพ.ศ. 2529

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2228300000638 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 209 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไชยวัฒน์ ดวงพุฒ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน