0
เชื่อมแก๊ส (สอศ.) (รหัสวิชา 20103-2209) (PDF)
หนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ94.50 บาท
e-books(PDF) ?84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือรายวิชา "เชื่อมแก๊ส (รหัสวิชา 20103-2209)" เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน การเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน ลวดเชื่อมแก๊ส ตำแหน่งท่าเชื่อม รอยเชื่อม เทคนิคการเชื่อมแก๊ส การเล่นประสาน และการตัดโลหะด้วยแก๊ส พร้อมด้วยใบงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท้ายบทเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน
บทที่ 2 การเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน
บทที่ 3 ลวดเชื่อมแก๊ส ตำแหน่งท่าเชื่อม รอยเชื่อม
บทที่ 4 เทคนิคการเชื่อมแก๊ส
บทที่ 5 การเล่นประสาน
บทที่ 6 การตัดโลหะด้วยแก๊ส
ใบงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839803 (PDF) 288 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน