0
เตรียมน้องให้เก่ง เน้นสร้างความเข้าใจ แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะภาษาไทย ประถม 4-5-6
เนื้อหาอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกเสริมเพิ่มความเข้าใจให้แก่น้อง ๆ การเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมปลาย ป.4-5-6 ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามรายวิชาของแต่ละชั้นปี ฝึกทำแบบทดสอบ และเตรียมตัวก่อนสอบ โดยเนื้อหาอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ใช้เพื่อต่อยอดทางการศึกษาได้ในอนาคต

สารบัญ

- แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ ภาษาไทย ประถม 4
- แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ ภาษาไทย ประถม 5
- แบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะ ภาษาไทย ประถม 6
- หลักภาษาไทย เข้าใจง่าย
- เฉลยแบบฝึกหัด
- เฉลยแบบทดสอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735409020 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน