0
เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน
สรุปวิธีการทำข้อสอบวิชาสมรรถนะการทำงาน เพื่อใช้ในการสอบ TGAT 3 คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน" เล่มนี้ ได้สรุปวิธีการทำข้อสอบวิชาสมรรถนะการทำงาน เพื่อใช้ในการสอบ TGAT 3 ไม่ว่าจะเป็น การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การบริหารจัดการอารมณ์ การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม โดยคัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
- การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
- การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional Problem Solving)
- ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
- แนวข้อสอบการสร้างคุณค่าและนวัตกรรม ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7
- เฉลยแนวข้อสอบการสร้างคุณค่าและนวัตกรรม ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7

Part 2 การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
- การระบุปัญหา (Identifying Problems)
- การแสวงหาทางออก (Generating and Selecting Solutions)
- การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation)
- การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation)
- แนวข้อสอบการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7
- เฉลยแนวข้อสอบการแก้ไขปัญหาที่ชับซ้อน ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7

Part 3 การบริหารจัดการอารมณ์
- ความตระหนักรู้ตนเอง (Self Awareness)
- การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and Emotional Control
- ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการอารมณ์ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7
- เฉลยแนวข้อสอบการบริหารจัดการอารมณ์ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7

Part 4 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
- การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service Orientation)
- จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibility)
- การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating Local Benefits)
- แนวข้อสอบการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7
- เฉลยแนวข้อสอบการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสั่งคม ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164493537 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 14 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน