0
เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4
เหมาะกับนักเรียนทุกสังกัด ทบทวนบทเรียนระหว่างเรียน เตรียมตัวเพื่อสอบปลายภาคและปลายปี เตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันในโอกาศต่าง ๆ (O-Net และ A-Net)
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะการวิเคราะห์ และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แบบฝึกแบบทดสอบหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนแนวข้อสอบพร้อมเฉลย เพื่อเป็นสื่อและคู่มือการเรียนการสอน เหมาะกับนักเรียนทุกสังกัด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และทำข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net)

สารบัญ

เตรียมสอบคณิตศาสตร์
- บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
- บทที่ 2 การบวกและการลบ
- บทีที่ 3 เรขาคณิต
- บทที่ 4 การคูณ
- บทที่ 5 การหาร
ฯลฯ

เตรียมสอบวิทยาศาสตร์
- สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- สาระที่ 5 พลังงาน
- สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
- สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
- สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859010200373 (ปกอ่อน) 258 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์DK TODAY
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน