0
เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.5
เหมาะกับนักเรียนทุกสังกัด ทบทวนบทเรียนระหว่างเรียน เตรียมตัวเพื่อสอบปลายภาคเพื่อสอบปลายภาคและปลายปี เตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ (O-Net และ A-Net)
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.5" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะการวิเคราะห์ และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แบบฝึกแบบทดสอบหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนแนวข้อสอบพร้อมเฉลย เพื่อเป็นสื่อและคู่มือการเรียนการสอน เหมาะกับนักเรียนทุกสังกัด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และทำข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net)

สารบัญ

เตรียมสอบคณิตศาสตร์
บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 2 มุม
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 5 เศษส่วน
ฯลฯ

เตรียมสอบวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 2 วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ
หน่วยที่ 3 แรงและความดัน
หน่วยที่ 4 เสียงกับการได้ยิน
หน่วยที่ 5 ลมฟ้าอากาศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859010200380 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิภาพรบุ๊คส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน