0
เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข)
สรุปและแนวข้อสอบประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตรงตามหลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบปีล่าสุด)
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข) ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับบที่ 2) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษษธิการ พ.ศ.2546 พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้สอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
บทที่ 1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
บทที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
บทที่ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
บทที่ 4 ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
บทที่ 5 ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป

Part 2 ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนางานด้านการศึกษา
บทที่ 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 3 สรุปพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
บทที่ 4 สรุปพระราชบีญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ส.2547 และที่แก้ไขเพิ้มเติม (ฉบับที่4) พ.ส. 2562
บทที่ 5 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492844 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 19 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน