0
ลด 45%
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ121.00 บาท
e-books(PDF) ?159.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคนิคการจัดการความปลอดภัย รหัสวิชา 3111-2009" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสาหรับนักศึกษา ปวส. และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเทคนิคการจัดการความปลอดภัย นอกจากนี้จะได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทำงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้าภาวะแวดล้อม สารเคมี และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน

สารบัญ

บทที่ 1 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บทที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 การสำรวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่างและวัดระดับเสียง
บทที่ 5 การประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไวส์
บทที่ 6 การจัดทำแผนงานและโครงการความปลอดภัยและกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 7 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ การสำรวจและการประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827817 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน