0
เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต : Productivitv Improvement Managwment Technique
กระบวนทัศน์อุตสาหกรรมยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย กระบวนการผลิตเป็นแบบ Cyber-Physical Production ซึ่งเป็นกระบวนการ ผลิตแบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ+หุ่นยนต์อัจฉริยะ+เครือข่ายเทคโนโลยี อย่างไร
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   กระบวนทัศน์อุตสาหกรรมยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย กระบวนการผลิตเป็นแบบ Cyber-Physical Production ซึ่งเป็นกระบวนการ ผลิตแบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ+หุ่นยนต์อัจฉริยะ+เครือข่ายเทคโนโลยี อย่างไร ก็ตามการแข่งขันยุคนี้ยังคงให้ความสําคัญในปัจจัยด้านต้นทุน คุณภาพและการส่งมอบของสินค้าและบริการไปพร้อม ๆ กัน

    การนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จภายใต้การแข่งขันที่สมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการให้ได้ ถ้าทําไม่ได้ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ ก็ควรออกจากการแข่งขันไป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเครื่องมือและเทคนิคกระบวนการต่าง ๆ

สารบัญ

Chapter 1 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการโรงงานยุคใหม่
Chapter 2 การจัดการผลิตภาพ
Chapter 3 ความสูญเปล่า 7 ประการ
Chapter 4 ไคเซ็น
Chapter 5 เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต
Chapter 6 Green Productivity

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165861717 (ปกอ่อน) 210 หน้า
ขนาด: 146 x 208 x 11 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุรัส ตั้งไพฑูรย์
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน