0
เทคนิคการประเมินหลักสูตร
ช่วยเสริมสร้างให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์มีความรู้ ความสามารถในการประเมินหลักสูตร และใช้ผลการประเมินให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันนี้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์มีบทบาทมากขึ้นทั้งในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมประเมินหลักสูตร การปฏิบัติตามบทบาทดังกล่าว ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการประเมินหลักสูตร เพื่อให้สามารถประเมินหลักสูตรและใช้ผลการประเมินประกอบการตัดสินใจปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น   

    ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์จึงควรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการประเมินหลักสูตร และได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ครูและอาจารย์สามารถประเมินหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง   

    หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์มีความรู้ ความสามารถในการประเมินหลักสูตร และใช้ผลการประเมินให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่างเพียงพอที่ช่วยให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์มีสรรถนะด้านการประเมินหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 สาระสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 การนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
บทที่ 4 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร
บทที่ 5 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตร
บทที่ 6 การดำเนินการประเมินหลักสูตร
บทที่ 7 เทคนิควิธีและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการประเมิน
บทที่ 9 การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร
บทที่ 10 การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165908269 (ปกอ่อน) 306 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์พิชิต ฤทธิ์จรูญ
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน