0
เทคนิคการประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้
ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิด หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร และผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักประเมินมืออาชีพ
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ จำเป็นต้องใช้สารสนเทศจากการประเมินโครงการ ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจมีเหตุผล มีความรอบคอบ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงการให้มากที่สุด การประเมินเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

    การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การประเมิน และการประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินอื่นๆ จึงต้องส่งเสริม พัฒนาอย่างจริงจัง และกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารและผู้ทำหน้าที่ประเมิน จำเป็นต้องเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประเมิน ให้สามารถดำเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการประเมินเพิ่มมากขึ้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิด หลักการ และแนวทางการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร และผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินให้ก้าวขึ้นสู่การเป็น "นักประเมินมืออาชีพที่มีคุณภาพ" ได้

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
บทที่ 3 รูปแบบการประเมินโครงการ
บทที่ 4 การกำหนดประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
บทที่ 5 การออกแบบและวางแผนการประเมินโครงการ
บทที่ 6 เทคนิคและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลฃ
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 8 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
บทที่ 9 การประเมินอภิมาน
บทที่ 10 การนำผลการประเมินโครงการไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169331001 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 192 x 268 x 17 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน