0
เทคนิคการประเมินโครงการ
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโครงการ นักประเมิน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจงานประเมิน
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เทคนิคการประเมินโครงการ" เล่มนี้ เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบรรยายและดำเนินการประเมินโครงการมาร่วมกว่า 15 ปี ซึ่งผู้เขียนได้ปรับปรุงและรวบรวมแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและประเมินโครงการ รวมทั้งเสนอเทคนิคการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและประเมินเชิงประจักษ์ ประกอบกับในปัจุบันพบว่าผู้บริหารครู อาจารย์ และ
นักพัฒนาให้ความสำคัญกับการประเมินโครงการ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 16 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ถึงบทที่ 10 ว่าด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินโครงการ บทที่ 11 ถึงบทที่ 16 เป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างการประเมินแผนพัฒนา และการประเมินโครงการ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถเห็นแนวทางการประเมินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สารบัญ

ตอนที่ 1 การประเมินโครงการ
- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ นโยบาย แผน และโครงการ
- บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานของการประเมินโครงการ
- บทที่ 3 กระบวนการประเมินโครงการ
- บทที่ 4 รูปแบบการประเมินโครงการ
- บทที่ 5 การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมินและการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ฯลฯ

ตอนที่ 2 กรณีตัวอย่างการประเมินโครงการ
- บทที่ 11 ข้อเสนอโครงการ การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- บทที่ 12 ข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินผลโครงการเงินกู้รัฐบาลเดนมาร์ก : โครงการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างสถานศึกษาเกษตร
- บทที่ 13 การประเมินผลแผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะของ สสส
- บทที่ 14 การประเมินโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2540-2544)
- บทที่ 15 การประเมินโครงการวิจัยแม่บทะ คารวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
- บทที่ 16 การประเมินโครงการประชุมวิชาการ เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165686303 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 22 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สมคิด พรมจุ้ย
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน